Добре дошли!

Асоциацията на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми (АПВТВГ - Асоциацията) е учредена на 30.03.1999 г. от 30 юридически и физически лица, работещи на българския пазар в областта на производството, вноса, търговията, възстановяването и сервиза на гуми. Асоциацията е единствената организация, която представлява бранша в България. Асоциацията е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение на СГС от 05.07.1999 г. по ф. дело №4535/99. Асоциацията е доброволна организация на търговци, които осъществяват дейност по производство, внос, търговия, сервиз и вулканизиране на гуми. Съгласно устава Асоциацията работи за постигането на следните цели:
  • Да представлява бранша, да защитава професионалните и социални интереси на търговците, осъществяващи дейност, свързана с гуми;
  • Да работи за утвърждаване в България на европейски стандарти и критерии за качество и сигурност на предлаганите от търговците стоки и услуги, като развива дейност за защита на потребителите от некачествени стоки и услуги;
  • Да съдейства за формиране и развитие на култура в бранша, за утвърждаване на извънсъдебни форми при решаване на спорове, по които страна са търговци – членове на Асоциацията;
  • Да съдейства за усъвършенстване на правната база по отношение изискванията към стоките, услугите и търговската дейност в бранша;
  • Да спомага за повишаване на професионалната компетентност на своите членове и за издигане на реномето им като представители на бранша;
  • Да работи компетентно за подобряването на екологичната среда и за отстраняване на негативните последици от дейността на бранша и експлоатацията на гуми.