Задължителна употреба на зимни гуми

Официално становище на Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми (АПВТВГ)

Относно: предлагания текст на чл. 139 от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, сигнатура 554-01-162 от 08.10.2015, касаещ задължителното използване на гуми, предназначени за зимни условия.

АПВТВГ като организация, имаща пряко отношение по въпросите, касаещи обезпечаване адекватното ниво на сигурност на всички участници в движението по пътищата, подкрепя законодателните промени, целящи подобряване сигурността при движение по пътищата на страната. Автомобилните гуми са основен фактор, пряко влияещ на безопасността при движението на ППС, респективно безопасността на останалите участници в движението по пътищата. Предлаганият законопроект е изключително необходим и отговаря на една обективна необходимост за вземане на адекватни законодателни мерки, завишаващи нивото на сигурност при движение на ППС.

Считаме, че от съществено значение са някои технически детайли, които следва да намерят отражение в предлаганата законодателна промяна:

1. По отношение на периода, в който са налице зимни условия, предлагаме това да бъде времето от 1 декември до 1 март.
2. Дълбочината на протектора на използваните гуми, предназначени за зимни условия, следва да не е по-малка от 4 мм.
С оглед на изложеното, основавайки се изцяло на техническите специфики на гумите, предназначени за зимни условия, потвърдени и от нарочните становища на производителите, ПРЕДЛАГАМЕ текста на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, да добие следната редакция:

В чл. 139, ал. 1 се създава т. 4: „4. през периода от 1 Декември до 1 Март, с гуми, предназначени за зимни условия, с дълбочина на протектора не по – малка от 4 милиметра.”

19-Association-position-winter_tires_2015_1_1_28april2016

Hankook-Minimum Removal Tread Depth-en to bg-translation_1_4_28april2016

Continental-Minimum Removal Tread Depth PLT-bg to en-translation_1_3_28april2016

Bridgestone_Minimum Removal Tread Depth PLT_1_2_28april2016