Асоциацията на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми

(АПВТВГ – Асоциацията) е учредена на 30.03.1999 г. от 30 юридически и физически лица, работещи на българския пазар в областта на производството, вноса, търговията, възстановяването и сервиза на гуми. Асоциацията е единствената организация, която представлява бранша в България.

Асоциацията е сдружение с нестопанска цел

регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение на СГС от 05.07.1999 г. по ф. дело №4535/99. Асоциацията е доброволна организация на търговци, които осъществяват дейност по производство, внос, търговия, сервиз и вулканизиране на гуми. Съгласно устава Асоциацията работи за постигането на следните цели:
Да представлява бранша, да защитава професионалните и социални интереси на търговците, осъществяващи дейност, свързана с гуми;
Да работи за утвърждаване в България на европейски стандарти и критерии за качество и сигурност на предлаганите от търговците стоки и услуги, като развива дейност за защита на потребителите от некачествени стоки и услуги;

 • Да съдейства за формиране и развитие на култура в бранша, за утвърждаване на извънсъдебни форми при решаване на спорове, по които страна са търговци – членове на Асоциацията;
 • Да съдейства за усъвършенстване на правната база по отношение изискванията към стоките, услугите и търговската дейност в бранша;
 • Да спомага за повишаване на професионалната компетентност на своите членове и за издигане на реномето им като представители на бранша;
 • Да работи компетентно за подобряването на екологичната среда и за отстраняване на негативните последици от дейността на бранша и експлоатацията на гуми.
Основна задача на Асоциацията

е подпомагане и съдействие на търговците от бранша за създаване на по-благоприятен климат за осъществяване на дейността им. Защитавайки интересите на своите членове, Асоциацията:

 • организира срещи за обсъждане и решаване на общи и специфични проблеми в бранша;
 • подготвя обобщени становища и конкретни предложения от името на членовете;
 • прави необходимите постъпки пред съответните държавни органи и институции;
 • оказва компетентна помощ на своите членове и заинтересованите институции по законодателната и нормативно-техническа база в областта на гумите;
 • обезпечава членовете си с актуална специализирана информация;
 • съдейства за обучението и професионалната подготовка на специалистите;
 • активно участва в разработването и приемането норми и стандарти, като БДС, европейски и международни стандарти в областта на каучука и пневматичните гуми.
Специализиран, постоянно действащ орган на Асоциацията

е нейният Експертен съвет, който дава независими становища и констатации при спорни рекламации и други подобни случаи.
Асоциацията на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми е пряк член на Българската търговско-промишлена палата и колективен член на Българската стопанска камара и на Българския институт по стандартизация.