Общо събрание
Общото събрание на Асоциацията е неин върховен орган и се състои от всички нейни редовни членове и делегати, избрани на събрания, ако Асоциацията се разрасне и Общото събрание вземе решение за това.
Управителен съвет
Управителният съвет се състои от седем човека – представители на редовни членове или асоциирани членове. УС се избира от Общото събрание за срок от 3 години.
На извънредно заседание на Общото събрание, проведено на 01.10.2015 г. в гр. София, бе избран нов Управителен съвет в състав:
Борислав Враджалиев – Председател на Управителния съвет, тел: 0889 714091
Иван Панчов – Заместник председател, тел: 0888 202630

Членове:

Георги Крумов
Диана Яръмова
Иван Хаджийски
Калоян Ганев

Никола Николов

Контролен съвет
Контролният Съвет се състои от трима души, които избират помежду си председател. Председателят свиква Контролния Съвет поне един път годишно. Контролният Съвет (КС) проверява приходите и разходите на Асоциацията, състоянието на имуществото и начина на неговото стопанисване. КС се отчита пред Общото Събрание.
Александра Накова – Председател
Димитър Димитров – член
Николай Киров – член
Изпълнителен секретар
Стоян Панчов
За контакти и кореспонденция:
София 1415, бул.”Околовръстен път” №110;
Тел. +359 886 799 550;
E-mail: asociacia.bgtires@gmail.com