Защо да членувам?

Асоциацията на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми е доброволна и отворена организация за членство на юридически и физически лица, които извършват дейност, свързана с производство, внос, търговия, възстановяване и сервиз на гуми, и които приемат Устава.

Уставът предвижда два вида членство:

 • Редовни членове (за търговци в България): Редовен член на Асоциацията може да бъде всеки търговец (юридическо лице или физическо лице, навършило 18 годишна възраст), който извършва дейност по производство, внос, търговия, сервиз или вулканизиране на гуми, притежава надлежен лиценз за извършване на дейността и е съгласен с Устава, споделя целите на Асоциацията и подпомага тяхната реализация.
 • Асоциирани членове (за физически лица – специалисти в бранша и представители на чуждестранни производители): Асоциираните членове се ползват с правата и задълженията на редовното членство, с изключение на правото да участват в Общото събрание и да избират. Те могат да присъстват на заседания на Общото събрание на Асоциацията, без право на глас, но могат да бъдат избирани в органите на Асоциацията. Асоциираните членове не заплащат встъпителен и годишен членски внос.

Юридическите лица членуват в Асоциацията, чрез представители, специално упълномощени по съответния ред. Членството възниква въз основа на решение на УС на Асоциацията и заплащане на встъпителен и годишен членски внос от кандидата в размера, определен от Общото събрание.

Необходими документи за членство в Асоциацията:

   Писмена молба за членство в Асоциацията;
   Подписани препоръки от двама редовни членове на Асоциацията;
   Заверени копия на удостоверение за вписване в търговския регистър или валидно към датата на заявлението удостоверение за актуално състояние на фирмата.

Молбата, заедно с препоръките се подава до УС на Асоциацията чрез неговия Председател. Членството възниква въз основа на решение на УС на Асоциацията и заплащане на встъпителен и годишен членски внос от кандидата в размера, определен от Общото събрание.

Новоприетите редовни членове внасят встъпителна вноска в размер на 250 (двеста и петдесет) лева и годишен членски внос в размер на 360 лв. (след 1 юли на текущата година – 180 лв.).

Вноските могат да се заплатят в брой в касата на Асоциацията или по банков път: IBAN: BG74 PRCB 9230 1020 0686 19, BIC: PRCBBGSF, ПроКредит Банк ЕАД.

 

Заявка за членство

Полетата отбелязани със “*” са задължителни!

Молим да попълните всички задължителни полета и да отбележите, че приемате устава, в противен случай заявката не може да бъде успешно изпратена!

*Име на дружество/организация

*Име и длъжност на лицето, което ще Ви представлява в Асоциацията

*Адрес за кореспонденция

*Тел.

*E-mail

Web page

*Адрес по регистрация

*Идентификационен номер

*РЕГИСТРИРАНО В БЪЛГАРИЯ КАТО
 АД ООД/ЕООД Едноличен търговец Представителство Клон в България

*Брой заети лица

* Сервизи/магазини в страната

*Приемате ли Устава на Асоциацията?  Да

(без приемането на устава, заявката не може да бъде изпратена)

 

В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСТАВА НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ (АПВТВГ), НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЧЛЕНСТВО В АСОЦИАЦИЯТА СА СЛЕДНИТЕ:

1.Молба до УС за приемане в АПВТВГ;
(по образец)
2.Подписани препоръки от двама редовни членове на Асоциацията
(за изтегляне)
3.Удостоверение за актуално състояние на дружеството/организацията