Минимална дълбочина на протектора 4 мм и гумите втора употреба

А С О Ц И А Ц И Я
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ
И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ
София 1415
бул.“Околовръстен път“ №110
Тел.:+359 888 202630
Факс:
E-mail:ivanpanchov@medina-med.com
www.bgtires.com
Изх.№: 33 / 21.06.2016 г. ДО
КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯ,
ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ГР. СОФИЯ

 

С Т А Н О В И Щ Е

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, обединен законопроект под сигнатура № 653-19-3, внесен на 9.03.2016 г.

Уважаеми народни представители,

В продължение на становището на АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ, относно ЗИД на Закона за движението по пътищата, сигнатура 554-01-162, внесено в Комисията с  Вх. № ПГ-506-01-250 от 03.12.2015 г. и проведените срещи на представители на УС на Асоциацията с Комисията, тук Ви представяме допълнително становище, в подкрепа на нашето предложението за въвеждане на минимална дълбочина на протектора от четири милиметра за гуми, предназначени за зимни условия.

Считаме, че с въвеждането на изискване за минимална дълбочина на протектора от четири милиметра за гуми, предназначени за зимни условия ще допринесе за значително намаляване на сивия сектор в областта на търговията с гуми, втора употреба.

В годините след приемането на Р. България за член на Европейския съюз този сектор значително „процъфтя“. Въвеждането на свободно трансгранично движение на стоките с произход от ЕС позволи гумите, втора употреба да се внасят в страната практически безконтролно. Преимуществено те се вкарват от Италия и Гърция и в по-малка степен от Австрия и Германия. Превозът най-често става с бусове, които не подлежат на митнически контрол на границата, за разлика от ТИР-овете, чийто товари се съпровождат с ТИР-карнети. В един бус се побират средно около 300 бр. леки гуми, втора употреба, т.е. четири буса пренасят колкото един ТИР – 1200 бр.

На вътрешния пазар гумите, втора употреба се продават без фактури и без касов бон, от търговци, които не са регистрирани като вносители на гуми. По наша преценка сивият сектор в тази област съставлява близо 35% от общата търговия с гуми. Наличието на сив сектор в търговията с гуми директно ощетява държавния бюджет.

Безконтролното въвеждане на гуми, втора употреба създава условия за замърсяване на околната среда. Бидейки в края на жизнения си цикъл, те водят до значително образуване на отпадъци от излезли от употреба гуми.

Освен това за тях практически не се заплащат екотакси, тъй като вносът им не се декларира. Вносителите на гуми, втора употреба не са обхванати в официалния регистър на вносителите на гуми в Р. България.

С уважение,

инж. Иван Панчов,
Председател на УС на СНЦ АСОЦИАЦИЯТА
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ,
ТЪРГОВЦИТЕ И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ.