Общо събрание на Асоциацията

П О К А Н А 

Управителният съвет на Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми – София, на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на чл.30 ал.1. от Устава на Асоциацията свиква

Общото събрание на Асоциацията на редовно заседание на 16.01.2018 г. /вторник/, в 12:00ч.,  в хотел „Силвър Хаус, зала „Кристал хол“, бул. „Симеоновско шосе“ №6, гр. София, при следния дневен ред :

  1. Отчет на Управителния съвет;
  2. Избор на нов Контролен съвет;
  3. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2018 г.
  4. Разни

Поканват се всички членове на Асоциацията.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 13:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С УВАЖЕНИЕ:  Иван Панчов  – Председател на Управителния съвет

45 Pokana_OS_16.01.2018