„ДИАНА” ООД ВНЕДРИ ИНОВАТИВЕН, ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ) НА ТОВАРНИ И АВТОБУСНИ ГУМИ

„ДИАНА” ООД  ВНЕДРИ ИНОВАТИВЕН, ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ) НА ТОВАРНИ И АВТОБУСНИ ГУМИ

„ДИАНА” ООД е най-големият вносител на автомобилни гуми за България – леки, бусови, джипови, тежки, селскостопански, специални и мотоциклетни. От юли 2006 г. произвежда регенерат на тежки гуми по технологии на Крайбург (Kraiburg) и Бандаг (Bandag). „ДИАНА“ ООД разполага с 10 големи модерни центъра на територията на България – 4 в гр. София, 1 в гр. Пловдив, 1 в гр. Бургас, 1 в гр. Плевен 1 в гр. Варна, 1 в гр. Русе и 1 в гр. Стара Загора.

На 26.11.2018 г. „ДИАНА“ ООД подписа с Министерство на икономиката административен договор № BG16RFOP002-3.004-0023-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Повишаване на ресурсната ефективност в „ДИАНА” ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“. Договорът е в изпълнение на процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. с подкрепата на Европейски фонд за регионално развитие. 

Проектът е насочен към внедряване на производствена (процесна) иновация – иновативен за България, значително подобрен производствен процес за регенериране (възстановяване) на товарни и автобусни гуми.

Иновативността на производствения процес се състои в това, че се осъществява гумомонтаж/демонтаж с минимално триене чрез дисков манипулатор, гумомонтаж без прилагане на монтажна паста – предвид минималните сили на триене, пълно автоматизиране, компютъризиран контрол и гарантирано качество на нанасянето на шприц без отделяне на значителни количества емисии в атмосферата, което е възможно с внедрените в машинния парк на компанията Автоматична гумодемонтажна машина – 12 бр. и Шприц машина – 1 бр.

Основните етапи на технологичния процес/цикъл за производство на възстановени (регенерирани) гуми прилаган до сега в „ДИАНА“ ООД са: 1) сваляне на колелото от МПС; 2) гумата и джантата се установяват в специализирана, подсилена гумодемонтажна машина за товарни и автобусни гуми, където се пристъпва към демонтаж на тежката гума от джантата-в тази дейност с прилагане на натиск чрез лостовата система на гумодемонтажната машина и с въртене на джантата, гумата се „отлепва“ от джантата; 3)предназначените за регенериране гуми се наричат „основи“ („каркаси“); 4) основите преминават към визуална и машинна инспекция за установяване на повреди; 5) годните основи се окачват на монорелсов конвейр и 6) се подлагат на механично отстраняване на остатъка от протектора; 7) престърганите основи преминават през обработка и ремонт; 8) Нанасяне на шприц (каучуков разтвор); 9) Запълване на язви с каучуков шнур; 10) Установяване върху полагаща машина, където се поставя каучуково покритие; 11) Така подготвената гума се облича във вътрешна и външна мантия и се изтегля въздуха между двете мантии; 12) Гумите постъпват в автоклав, където при определено налягане и температура за определено време каучукът се вулканизира; 13) След автоклава гумите се изваждат от мантиите и преминават изходящ контрол; 14) В случаите, в които клиента се намира в някои от центровете в страната, гумата се транспортира; 15) Гумата се монтира отново върху джантата, чрез същата гумодемонтажна машина, на която е била обработена в първите етапи на производствения процес; с цел минимизиране на триенето и намаляване негативния ефект от действието на лостовата система на гумодемонтажната машина контактния ръб на гумата се намазва с монтажна паста.

Описание на иновативния процес, технически и технологични характеристики на процеса

1: Гумомонтаж/демонтаж с минимално триене – иновативният, значително подобрен процес предвижда натискът упражняван от използваните машини за гумодемонтаж, да се осъществява от дисков манипулатор, който едновременно с притискането на гумата (в моментите на демонтаж, за да е отлепи и извади от джантата, а в моментите на монтаж на възстановената гума-за да я притисне и „пъхне“ в джантата) на върха на лостовия механизъм е съоръжен с въртящ се с определена скорост и под конкретен ъгъл диск (ъгълът на атака срещу джантата се определя от необходимото натоварване измерено в нютони), като по този начин силите на триене образувани между джантата, диска на използваната машина за гумодемонтаж се намаляват над 8 пъти. Това е обусловено от възможността диска на притискащото рамо да се върти със скоростта на въртящата се гума (компенсирана от разликата в радиусите), като минимизира триенето до незначителни стойности. По този начин, с въвеждане на иновативния процес в българската производствена практика няма да е възможна увредата на вътрешния ръб на демонтираната/ монтираната товарна гума.

2: Гумомонтаж без прилагане на монтажна паста – съществени предимства на процеса се откриват във възможността поради високоефективната дейност и иновативния подход за прилагане на сила върху гумата в процеса да не се използва монтажна паста – предвид минималните сили на триене в иновативния процес се очаква прилагането на монтажна паста (ОХВ) да не е необходимо. Това е функция на възможността да се прилага подход на монтаж, чрез дисков манипулатор, който едновременно с притискането на гумата (е моментите на демонтаж, за да е отлепи и извади от джантата, а в моментите на монтаж на възстановената гума-за да я притисне и „пъхне“ в джантата) на върха на лостовия механизъм е съоръжен с въртящ се с определена скорост и под конкретен ъгъл диск (ъгълът на атака срещу джантата се определя от необходимото натоварване измерено в нютони), като по този начин силите на триене образувани между джантата, диска на използваната машина за гумодемонтаж се намаляват над 8 пъти.

3: Нанасяне на времево определено и едновременно с това количествено ограничено нанасяне на шприц – иновативният, значително подобрен процес предвижда пълно автоматизиране, компютъризиран контрол и гарантирано качество на нанасянето на шприц, чрез въвеждане за първи път в България на времево определено и едновременно с това количествено ограничено нанасяне на шприц. Иновативният, значително подобрен процес прилага съвременните технологични достижения на компютъризацията и автоматизацията, като компанията е успяла да разработи алгоритъм на работа при който е определено в какъв период от време, при какво въртене (с каква скорост) на обработваната основа, при прилагане на шприц с определено налягане на подаваната суровина, колко ще бъде „шприцована“ обработваната основа. Така описания уникален подход (за разлика от сега прилаганите навсякъде у нас производствени процеси), позволява минимизиране до незначителни стойности на възможностите за грешка на оператора в процеса – на практика той следва само да държи пистолета, а иновативният, значително подобрен процес определя скоростта на въртене на гумата, подаваното количество шприц и ефективното му нанасяне в достатъчно количество, равномерно по цялата обработваема повърхност на каркаса. Така описаното гарантира едновременно постигане на сериозни оптимизации в производството – спестяването на значително количество шприц (поради точното му дозиране), като едновременно с това се гарантира най-високо качество на процеса по регенериране.

4: Нанасяне на шприц без отделяне на значителни количества емисии в атмосферата – положителни ефекти от реализацията на иновативният, значително подобрен процес в производството на „Диана“ ООД се очаква да бъдат и намалените количества емисии от производствената дейност – иновативният, значително подобрен процес предвижда пречистване на въздуха от процеса по нанасяне на шприц, преди изпускането му в атмосферата. Процесът предвижда система за очистване на отработения въздух, поради което изпусканите емисии от производствения процес се очаква да бъдат значително по-малко.

Така описаното, наред с чисто технологичните предимства на иновативния процес, водят ръководството на „ДИАНА“ ООД до увереността, че внедряването на иновативния, значително подобрен процес не само ще доведе до финансови икономии, но ще позволи на компанията значително разширяване на производствения капацитет, решаване на въпроси от гледна точка намаляване на отпадъка от производствената дейност и преки положителни екологични резултати в посока намаляване на ИУГ, чрез превръщането им в отново годни за безопасна употреба гуми.

Суровини. Отпадъци. Спестявания

За производството на продукт „възстановени гуми“ компанията използва следните суровини: основа, каучуково покритие, каучуков шнур, шприц (каучуков разтвор). Така описаните суровини и спомагателни материали, в процеса се прилагат в продукта, чрез следните производствени машини: шприц кабина, екструдер, машина за поставяне на каучуково покритие. С реализацията на настоящата дейности и въвеждането на иновативния процес, „Диана“ ООД ще произвежда възстановени гуми, като постигне спестяване на следните суровини и спомагателни материали: основа (31% бр. спестени), шприц, Така описаното ще се постигне, със закупуването на машините предмет на проекта, поради нанасянето на по-малко количество шприц (което е уникалната дейност по времево дозиране): спестяване на 13% шприц/ 1бр. гума. Допълнително, поради прилагането на ефективни дейности по демонтаж на гумата от джантата, няма да се увреждат основи, които да се превръщат в отпадък – по този начин ще се спестява суровина „основи“ и ще се намали количеството генериран отпадък излезли от употреба гуми (ИУГ) с 76% и ще се предотврати образуването на отпадък ИУГ.

Приложени технологични решения

За внедряване на иновативния технологичен процес са закупени и въведени в експлоатация Автоматична гумодемонтажна машина – 12 бр. и Шприц машина – 1 бр. Това е необходимото технологично решение за постигане на характеристиките на процеса, с които ще бъдат постигнати спестявания при едновременно повишаване на производствения капацитет.

Обща информация относно инвестиционна стойност и ключови параметри на проекта

Общата сума на инвестицията е 1 041 309.52 лв., от които 563 958.33 лв. безвъзмездна финансова помощ (54.16 %) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (479 364.58 лв. европейско и 84 593.75 лв. национално съфинансиране) и 477 351.19 лв. собствено съфинансиране..

Приложимостта за мултиплициране на резултатите от внедряването на иновацията по проекта у нас се оценяват от „Диана“ ООД като много високи. Така описаното от една страна е функция на високите експлоатационни и технологични предимства на иновативният, значително подобрен процес по регенериране (възстановяване) на товарни и автобусни гуми в сравнение с процесите които се прилагат понастоящем в България, които предимства са следствие на спецификата на процеса: висококачествено демонтиране на гумата от джантата, без възможности за увреда, без прилагане на спомагателни материали (паста), при ефективно и точно полагане на шприц покритие на произвежданите гуми и гарантирано качество на последващия процес по вулканизиране. От друга страна, иновативният, значително подобрен процес предложен с настоящия проект от фирма „Диана“ ООД е добре описан и технологично изпълним, поради което няма технологична пречка пред ефективното му въвеждане в други предприятия. Допълнително, всички производствени  мощности в България, прилагащи регенериране (възстановяване) на товарни и автобусни гуми нямат технологични пречки пред въвеждането на иновативният, значително подобрен процес

Във връзка с изпълнение на Дейност: публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта (ще се извърши чрез публикации на резултатите от проекта в традиционни и дигитални медии и по-конкретно публикуване на специализирана публикация за мултиплициране на резултатите от проекта).

Годишно редовно Общо събрание на Асоциацията

На 18.06.2019 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми“. Общото събрание взе следните важни решения:
 
1. Общото събрание прие с единодушие Доклада на Управителния съвет  и отчета на Контролния съвет за дейността на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми” през 2018г.
 
2Общото събрание с единодушие освободи досегашните членове на Управителния съвет: Иван Панчов – Председател; Никола Николов – Зам. Председател и членове: Борислав Враджалиев, Георги Крумов, Диана Яръмова, Иван Иванов, Калоян Ганев. 
 
3. Общото събрание избра нов Управителен съвет в състав: 
Иван Панчов, Диана Яръмова, Никола Николов, Георги Крумов, Борислав Враджалиев, Калоян Ганев и Иван Хаджийски.
   
На своето първо засадение, проведено на 18.06.2019 г. новият Управителен съвет единодушно избра:
– За Председател – Борислав Враджалиев. 
– За Зам. председател – Иван Панчов.

Годишен финансов отчет за 2018г.

На 18.06.2019г. се проведе годишно редовно Общо събрание на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми”. Събранието взе следното решение:

Общото събрание одобрява и приема с единодушие годишния финансов отчет на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми” за 2018г.

Промени в Устава

На 18.06.2019г. се проведе годишно редовно Общо събрание на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми”. Събранието взе важни решения:

Общото събрание прие с единодушие промени в Устава на Сдружение „Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми” както следва:

Досегашният Чл.30 се променя като придобива следното съдържание:

(1) „Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква

(3) Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.“

Досегашният Чл.31 се заличава.

Общо събрание на Асоциацията 26.09.2018 г. 

На 26.09.2018 г.  от 12:00 ч., в хотел „Силвър Хотел”, бул. „Симеоновско шосе“ №6, гр. София се проведе Общо събрание на Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми.  На събранието присъстваха следните редовни членове:

 1. „АГРИНА“  ЕООД,  представлявано от Румен Господинов;
 2. „АСТ“ ООД ,представлявано от Вячеслав Савельев;
 3. „АТ Бацалов“ ООД , представлявано от Иво Бацалов;
 4. „ГЕОТРЕЙДИНГ“ АД , представлявано от Красимира Янева
 5. „ДИНАМИК ПРОДЪКТС“ ООД , представлявано от Ангел Муташки;
 6. „ЕВРОПА ГУМИ ОВЧА КУПЕЛ“ ООД, представлявано от Красимир Миланов;
 7. „ЕУРОКАТЕНА“ ЕООД, представлявано от Иван Хаджийски;
 8. „КАМА БАЛКАНИ“ ООД, представлявано отДимитър Димитров;
 9. „КАРИО“ ООД, представлявано от Калоян Ганев;
 10. „МД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, представлявано от Иван Иванов;
 11. „МЕДИНА МЕД“ ООД, представлявано отИван Панчов;
 12. „НИРА КОМЕРС“ EООД , представлявано от Николай Киров;
 13. „ПРИМЕКС“ ЕООД, представлявано отГеорги Крумов;
 14. „РУБИКОН“ ООД,представлявано от Светослав Геров
 15. „ФУЛДА България Трейдинг“ ЕООД, представлявано отНикола Николов;
 16. „ХЕЛИОС“ АД, представлявано отСтоян Гатев.

От асоциираните членове присъстваха:

 1. АЛЕКСАНДРА НАКОВА,търговски представител наGALGO PRE-Q;
 2. БОРИСЛАВ ВРАДЖАЛИЕВ,търговски представител на GOODYEAR DUNLOP TYRES,

Събранието  изслуша, обсъди и прие Отчет за работата на УС през 2018г. Приети бяха Насоки за работата през 2019 г.

Събранието изслуша и прие Отчет на Контролния съвет за финансовото и организационно състояние на Асоциацията.

Събранието проведе избор на нов Управителен съвет.

По време на събранието бяха издигнати следните кандидатури:

 1. Иван Панчов – „Медина Мед” ООД
 2. Диана Яръмова – Диана” ООД
 3. Никола Николов – „ФУЛДА България Трейдинг“ ЕООД
 4. Георги Крумов – „ПРИМЕКС“ ЕООД
 5.   Борислав Враджалиев  – GOODYEAR DUNLOP TYRES
 6. Калоян Ганев – „КАРИО“ ООД
 7. Иван Хаджийски – „ЕУРОКАТЕНА“ ЕООД
 8. Иван Иванов – „МД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
 9. Вячеслав Савельев – „АСТ“ ООД
 10. Димитър Димитров – „КАМА БАЛКАНИ“ ООД

Чрез тайно гласуване, проведено от комисия по избора, за членове на новия УС бяха избрани:

 1. Иван Панчов
 2. Диана Яръмова
 3. Никола Николов
 4. Георги Крумов
 5.    Борислав Враджалиев
 6. Калоян Ганев
 7. Иван Хаджийски   

Събранието  прие изменения в Устава на Асоциацията.

В точка разни по негова молба Валери Киров бе осводен от Контролния съвет. На негово място единодушно бе избран Николай Киров от  „НИРА КОМЕРС“ EООД.

 

„СЕДМИЦА НА ГУМИТЕ“ 25-29 ЮЛИ

shutterstock_244343518-3

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „СЕДМИЦА НА ГУМИТЕ”  25-29 ЮЛИ 2016 г.

Като организация, имаща пряко отношение към нивото на сигурност на всички участници в движението по пътищата, Асоциацията се ръководи от разбирането, че автомобилните гуми са основен фактор, пряко влияещ на безопасността на  движението. В този смисъл, полагането на грижи за поддържане на доброто състояние на гумите играе първостепенна роля в борбата за намаляване на произшествията по пътищата.

През „СЕДМИЦАТА НА ГУМИТЕ”  сервизи на наши членове ще предоставят следните БЕЗПЛАТНИ услуги за ЛЕКИ и ДЖИПОВИ гуми:

 • проверка налягането в гумите (при необходимост – донапомпване с въздух);
 • проверка на дълбочината на протектора;
 • проверка на резервната гума (при необходимост – донапомпване с въздух).

Забележка: безплатните услуги не включват ремонт и/или смяна на гуми.

Вижте Списък на сервизите .

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛУЧИТЕ КОМПЕТЕНТНА ПОМОЩ ОТ  ПРОФЕСИОНАЛИСТИ! 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Списък на сервизите

Национална кампания „Седмица на гумите“ 25 – 29 юли 2016

Списък на сервизите, които ще предоставят безплатни услуги за леки и джипови гуми:

 • проверка налягането в гумите (при необходимост – донапомпване с въздух);
 • проверка на дълбочината на протектора;
 • проверка на резервната гума (при необходимост – донапомпване с въздух).

Забележка: безплатните услуги не включват ремонт и/или смяна на гуми.

МЕДИНА МЕД

 • София, Бул. Владимир Вазов 83 в „Търговски комплекс „Вазов /HomeMax – Tehnomarket – KFC/
 • София, бул. „Сливница“ 576, преди Метро 2 и срещу Аико
 • Варна, ЗПЗ, ул. Перла 44 (до Кораба)
 • Пловдив, Бул. „Кукленско шосе“, до околовръсното
 • Пазарджик, НОВ АДРЕС – бул. Пловдивско шосе 115 (до Техномаркет)
 • Бургас, Ул. „Одрин“ 92 – срещу Кроношпан
 • Русе, НОВ АДРЕС – Бул. 3-ти Март 42 (срещу Оргахим)
 • Плевен, НОВ АДРЕС – ул. Метро 3 (База Лабиринт)
 • Стара Загора, бул. „Христо Ботев“ 123 а
 • Стара Загора , „Хрищенско шосе“ № 1 (в отсечката на Околовръстното шосе, между разклоните за Бургас и Казанлък, бившия „Химкомерс“)
 • Казанлък, ул. „Христо Смирненски“ 16, кв. Абаята

ДИАНА – гуми за вас

 • София, Цариградско шосе“ №268, преди б-я „Лукойл“- след КПП на КАТ;
 • София, Ботевградско шосе №350, до б-я „Shell“, преди Долни Богров;
 • София, Околовръстен път №110, между Драгалевци и Симеоново;
 • София, Околовръстен път №765, над „Мосю Бриколаж“ – Люлин
 • Пловдив, Пазарджишко шосе,  след „Техномаркет“;
 • Варна, ул. Девня 110;
 • Бургас, 5-ти километър  срещу КПП на КАТ наАМ Тракия
 • Плевен, ул.“Българска Авиaция“ 27

ПРИМЕКС – гуми и сервиз

 • София, бул. Ботевградско шосе 275
 • Варна, бул. Атанас Москов 74
 • Шумен, ул. Цветан Зангов 1
 • Велико Търново, ул. Козлуджа 3
 • Бургас, ул. Одрин 7
 • Русе, бул. Тутракан 32
 • Добрич, Околовръстен път Добротица 10

МАРГЕЛ

 • МАРГЕЛ МЛАДОСТ – София, бул. Александър Малинов 18
 • МАРГЕЛ ОПЪЛЧЕНСКА – София, ул. Опълченска 53
 • МАРГЕЛ Симеоновско шосе – София, бул. Симеоновско шосе 52
 • МАРГЕЛ БОЯНА – София, бул. Околовръстен път 15
 • МАРЕГЛ СТАРА ЗАГОРА – Стара Загора, бул. България 131А

Автоцентрове Радиал

 • София, бул.“Ген. Д. Николаев“ № 7А (под моста Чавдар;
 • София, бул.“Симеоновско шосе“ №89В;
 • София, бул.“Сливница“ и ул. „Русе“;
 • София,бул. Ботевградско шосе №278;
 • Плевен, ул.”Тодор Табаков” № 2А

Хелиос – гр. Севлиево, Зона Изток 1

Ванина Експорт  гр. Ямбол, Промишлена Зона,  ул. Нарцис 26

ПРЕМИО – Дийома  – гр. Варна, жк Владислав Варненчик, бл. 4

POINT S – гр. Шумен, ул. Цветан Зангов-2.

НИРА  – София, ул. Околовръстен път № 436.

ACT – Горна Оряховица, ул. Свети Княз Борис І №86

Верига сервизи MOTOEXPERT

 • София, бул. „Черни връх“ №179 Б
 • София, бул „Симеоновско шосе“ №5
 • София, бул „Овча купел“ №63
 • София, Горубляне, бул „Самоковско шосе“ №1
 • София, жк. Дружба, бул. Проф. Цветан Лазаров срещу блок 18
 • Хасково, бул. „Освобождение“ №112
 • Бургас, Автоцентър Ситроен,Северна промишлена зона (срещу Топлофикация!
 • Русе, ул. Липник №135
 • Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий 33
 • Стара Загора, бул. Никола Петков 69 (ФБ Ауто – срещу Метро)
 • Силистра, ул. Тутракан №47
 • Сливен, бул. Старозагорско шосе № 10А
 • Пловдив, бул. Рогошко шосе №38
 • Пловдив, ул. Коматевско шосе 15
 • Плевен, ул. Българска авиация №6
 • Варна, жк. Петлешев,бул. Цар Освободител 150Б
 • Благоевград, ул. Покровнишко шосе 14

Национална верига автосервизи AutoBOX

 • Айтос ул. „Теньо Мангъров“ 1 В
 • Благоевград кв. „Грамада“ ул. „Г. Попов“ 5 (срещу базата на Лукойл)
 • Бургас             ул. „Индустриална“ 19  (с/у стадион Черноморец до Тойота)
 • Бургас             кв. „5-ти километър“ 23 (на главният път посока София)
 • Бяла             ул. „Васил Априлов“ 52
 • Варна Пчелина 891 на ъгъла на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Поп Димитър“
 • Варна жк. Победа до бл. 11, бул. „Цар Освободител“ до Тойота
 • Варна бул. „Цар Освободител“ 222
 • Видин             ул. „Цар Иван Асен II“
 • Враца ул. „Втори юни“ 179
 • Главиница ул. „Раковски“ 2Б
 • Добрич ж. к. „Дружба“ 74  Околовръстен път м/у кръгово за Балчик / Албена)
 • Елхово ул. „Александър Стамболийски“ 16
 • Златица ул. „Владислав Варненчик“ 43
 • Исперих ул. „Васил Левски“ 3 срещу бензиностанция Лукойл
 • Казанлък бул. „Александър Батенберг“ 212
 • Кирково ул. „Дружба“ 4
 • Кърджали ул. „Заводска“ 1 (до автогарата)
 • Кърджали кв. Веселчане, бул. „1-ви май“ № 4
 • Несебър курортен к-с „Слънчев бряг“  разклон за с. Тънково
 • Нова Загора ул. „Цар Освободител“ 65А
 • Омуртаг ул.“Заводска“ 1 (на главният път за Търговище)
 • Пазарджик ул. Пловдивска 79Б (срещу КАТ)
 • Плевен срещу КАТ, ул. „Върбишка“
 • Плевен бул. „Русе“ 122
 • Пловдив ул. „Рогошко шосе“ 5 Б
 • Пловдив ул. „Професор Цветан Лазарoв“ № 1
 • Попово бул. „България“ 179
 • Провадия ул. „Сергей Румянцев“ 1Б
 • Раднево ул. „Митьо Станев“ 14А
 • Радомир ул. „Райко Даскалов“ 69а
 • Разлог             ул. „Екзарх Йосиф“ 148 изхода за София до Лукойл
 • Русе             ул. „Мария Луиза“ 2 (срещу завод Арда)
 • Свищов ул. „Патриарх Евтимий“ 66
 • Севлиево ул. „Асенова“ 43
 • Силистра бул. „Велико Търново“ 45
 • Сливен ул.„Банско Шосе“ 13 А (срещу КАТ)
 • Сливен бул. „Панайот Хитов“ 67-А до бензиностанция Ромпетрол
 • Сливен кв. „Дружба“ до бензиностанция „КРЕЛ“
 • Смолян ул. „Родопи“ 130  (в двора на „Рожен Експрес“)
 • София             кв. „Хаджи Димитър“, ул. „Резбарска“ 13
 • София             жк „Младост 1″ ул. „Кръстьо Раковски“ 30
 • Стара Загора бул. „Патриарх Евтимий“ 42 изход за гр. Хасково
 • Стралджа ул. „Пейо Яворов“ 42, до ЖП надлеза
 • Страцин ул. „Драва“ 26
 • Сунгурларе ул. „Георги Димитров“ 25
 • Тополовград ж.к. Сакар
 • Търговище бул. „Митрополит Андрей“ 70
 • Хасково бул. Съединение 100

За допълнителна информация:

инж. Стоян Панчов – Изпълнителен секретар,

Тел.: 0886 799 550, E-mail: asociacia.bgtires@gmail.com Web: www.bgtires.com