Минимална дълбочина на протектора 4 мм и гумите втора употреба

А С О Ц И А Ц И Я
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ
И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ
София 1415
бул.“Околовръстен път“ №110
Тел.:+359 888 202630
Факс:
E-mail:ivanpanchov@medina-med.com
www.bgtires.com
Изх.№: 33 / 21.06.2016 г. ДО
КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯ,
ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ГР. СОФИЯ

 

С Т А Н О В И Щ Е

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, обединен законопроект под сигнатура № 653-19-3, внесен на 9.03.2016 г.

Уважаеми народни представители,

В продължение на становището на АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ, относно ЗИД на Закона за движението по пътищата, сигнатура 554-01-162, внесено в Комисията с  Вх. № ПГ-506-01-250 от 03.12.2015 г. и проведените срещи на представители на УС на Асоциацията с Комисията, тук Ви представяме допълнително становище, в подкрепа на нашето предложението за въвеждане на минимална дълбочина на протектора от четири милиметра за гуми, предназначени за зимни условия.

Считаме, че с въвеждането на изискване за минимална дълбочина на протектора от четири милиметра за гуми, предназначени за зимни условия ще допринесе за значително намаляване на сивия сектор в областта на търговията с гуми, втора употреба.

В годините след приемането на Р. България за член на Европейския съюз този сектор значително „процъфтя“. Въвеждането на свободно трансгранично движение на стоките с произход от ЕС позволи гумите, втора употреба да се внасят в страната практически безконтролно. Преимуществено те се вкарват от Италия и Гърция и в по-малка степен от Австрия и Германия. Превозът най-често става с бусове, които не подлежат на митнически контрол на границата, за разлика от ТИР-овете, чийто товари се съпровождат с ТИР-карнети. В един бус се побират средно около 300 бр. леки гуми, втора употреба, т.е. четири буса пренасят колкото един ТИР – 1200 бр.

На вътрешния пазар гумите, втора употреба се продават без фактури и без касов бон, от търговци, които не са регистрирани като вносители на гуми. По наша преценка сивият сектор в тази област съставлява близо 35% от общата търговия с гуми. Наличието на сив сектор в търговията с гуми директно ощетява държавния бюджет.

Безконтролното въвеждане на гуми, втора употреба създава условия за замърсяване на околната среда. Бидейки в края на жизнения си цикъл, те водят до значително образуване на отпадъци от излезли от употреба гуми.

Освен това за тях практически не се заплащат екотакси, тъй като вносът им не се декларира. Вносителите на гуми, втора употреба не са обхванати в официалния регистър на вносителите на гуми в Р. България.

С уважение,

инж. Иван Панчов,
Председател на УС на СНЦ АСОЦИАЦИЯТА
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ,
ТЪРГОВЦИТЕ И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ.

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ АПВТВГ

Относно: предлагания текст на чл. 139 от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, сигнатура 554-01-162, касаещ задължителното използване на гуми, предназначени за зимни условия.

03.12.2015 г. : Асоциацията внесе в Комисията по транспорт при НС официално становище относно законопроекта.

  • период през който зимните гуми да са задължителни – от 01 Декември до 01 Март;
  • минимална дълбочина на протектора на зимни гуми – 4 мм;
  • становища на CONTINENTAL, BRIDGESTONE и  HANKOOK.

02.02.2016 г.: Среща на Управителния съвет с Комисията по транспорт при НС

  • срещата бе организирана от Ив. Панчов;
  • участваха: Ив. Панчов, Г. Крумов, Н. Николов, К. Ганев и Ст. Панчов;
  • на срещата бе разяснено и потвърдено становището на Асоциацията.

16.02.2016 г.: В Комисията по транспорт бе представен правен анализ за използване на зимни гуми в Европа към 2015 г.

Повече можете да прочетете тук.

Задължителна употреба на зимни гуми

Официално становище на Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми (АПВТВГ)

Относно: предлагания текст на чл. 139 от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, сигнатура 554-01-162 от 08.10.2015, касаещ задължителното използване на гуми, предназначени за зимни условия.

АПВТВГ като организация, имаща пряко отношение по въпросите, касаещи обезпечаване адекватното ниво на сигурност на всички участници в движението по пътищата, подкрепя законодателните промени, целящи подобряване сигурността при движение по пътищата на страната. Автомобилните гуми са основен фактор, пряко влияещ на безопасността при движението на ППС, респективно безопасността на останалите участници в движението по пътищата. Предлаганият законопроект е изключително необходим и отговаря на една обективна необходимост за вземане на адекватни законодателни мерки, завишаващи нивото на сигурност при движение на ППС.

Считаме, че от съществено значение са някои технически детайли, които следва да намерят отражение в предлаганата законодателна промяна:

1. По отношение на периода, в който са налице зимни условия, предлагаме това да бъде времето от 1 декември до 1 март.
2. Дълбочината на протектора на използваните гуми, предназначени за зимни условия, следва да не е по-малка от 4 мм.
С оглед на изложеното, основавайки се изцяло на техническите специфики на гумите, предназначени за зимни условия, потвърдени и от нарочните становища на производителите, ПРЕДЛАГАМЕ текста на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, да добие следната редакция:

В чл. 139, ал. 1 се създава т. 4: „4. през периода от 1 Декември до 1 Март, с гуми, предназначени за зимни условия, с дълбочина на протектора не по – малка от 4 милиметра.”

19-Association-position-winter_tires_2015_1_1_28april2016

Hankook-Minimum Removal Tread Depth-en to bg-translation_1_4_28april2016

Continental-Minimum Removal Tread Depth PLT-bg to en-translation_1_3_28april2016

Bridgestone_Minimum Removal Tread Depth PLT_1_2_28april2016

Recent Entries »